Wederzijds luisteren

Wederzijds respect

De fundamenten van een mooie club.

Taakomschrijving Bestuur

De voorzitter is belast met:
1. de algehele leiding van de club
2. het leiden van alle vergaderingen;
3. het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het leiden van en zorgen voor een goed verloop van de in het belang van de club, noodzakelijke werkzaamheden;
4. pk-wedstrijdleiding

De secretaris is belast met:
1. de administratie en correspondentie en - indien van toepassing - de ledenadministratie;
2. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen;
3. het notuleren van alle vergaderingen;
4. het verschijnen van publicaties en periodieken;
5. het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten.
6. competitieleider/teamaangelegenheden/PK-aangelegenheden
7. pk-wedstrijdleiding
8. beheer website en facebookpagina van BC de Biljartacademie.

De penningmeester is belast met:
1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de club en de boekhouding daarvan;
2. het regelmatig, maar in elk geval eenmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de club;
3. het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende clubjaar;
4. het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen kas controlecommissie en het jaarlijkse verslag van de financiële commissie (indien aanwezig).

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de club. Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of ledenvergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur.

Naast deze basisfuncties binnen een bestuur, is er ook nog de functie van overig bestuurslid. Deze hebben o.a. tot taak het mee de sfeer bewaken van de algehele gang van zaken binnen de biljartclub. Het andere bestuurslid bewaakt ook het PR gebeuren mee, waaronder, werven en contact onderhouden met sponsoren. Tevens is het noodzaak om de taak van een 2e wedstrijdleider aan te stellen.

De overige bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur. Hoewel de verantwoordelijkheid van de overige bestuursleden ten opzichte van de drie bovenstaande functies anders is, is het verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de kennis en kwaliteiten die deze leden toe kunnen voegen aan het bestuur. Deze kennis kan bijvoorbeeld bij het samenstellen van werkgroepen binnen het bestuur van belang zijn.

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren.